Op deze pagina houden we u op de hoogte over de maatregelen in onze school met betrekking tot het Coronavirus.

Meer informatie?

Praat met je kind over corona
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken? 

2 Geef emoties een plek
Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.
Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.  

 

Hieronder kan u de berichten terugvinden met betrekking tot het Coronavirus

19 Februari 2022

Versoepelingen coronaregels in het onderwijs

Vanaf zaterdag 19 februari schakelt ook het onderwijs over naar code oranje.

Wat verandert er vanaf zaterdag 19 februari?

 • Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven geen mondmasker meer te dragen. Wie van hen ook les volgt in het DKO, hoeft ook daar geen mondmasker te dragen.
 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Voor sommige geldt dus nog een capaciteitsbeperking. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de gewijzigde reisregels.

Gezien er een beslissing werd genomen vanuit het schoobestuur omtrent de sneeuwklassen voor alle gemeentescholen, zal het binnenlands alternatief doorgaan in juni.

 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje.
 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen organiseer je maximaal digitaal. Je kan hier enkel van afwijken als er een reële nood is aan fysiek samenkomen.
 • Telewerk is niet langer 4 dagen per week verplicht voor telewerkbare functies, maar wordt aanbevolen.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
 • Fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een inschrijving zijn mogelijk.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn niet aangewezen. De school maakt zelf de inschatting wie essentieel is voor de werking.

 

Wat blijft ongewijzigd?

 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.
 • Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Organiseer zo veel mogelijk buiten.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs ook daar op het belang van afstand houden.
 • Probeer binnen het vermengen van klasgroepen nog te vermijden.
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal.
 • Onderwijspersoneel draagt een mondmasker, conform de maatschappij. Wanneer ze lesgeven vooraan in de eigen klas kan het masker af, als er voldoende afstand én ventilatie is.
 • Pas basishandhygiëne en hoesthygiëne toe.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.

 

27 Januari 2022

Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste vandaag (eerder vanavond) over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen.

Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie (minstens 7 dagen).

Basisprincipe blijft: Wie ziek is, blijft thuis!

Dit verandert er:

 • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf morgen, 27/1, in het basis- en secundair onderwijs. Alle klassen die op dit moment gesloten zijn om deze reden kunnen vanaf morgen, donderdag 27 januari, terug naar school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas. We volgen hiervoor de procedure voor sluiting van een school wegens overmacht wanneer we geen personeelsleden meer ter beschikking hebben om een (de) klas(sen) op te vangen.
 • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf morgen, 27/1, na een hoogrisicocontact binnen het gezin(enkel en alleen) naar school blijven gaan.

Wij blijven vragen om onze school bij elke afwezigheid te verwittigen via het secretariaat 02/269 50 17  of secretariaat@tmierken.be .

 • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.

We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, het dragen van mondmaskers vanaf 6 jaar en het beperken van fysieke contacten.

24 December 2021

Na de kerstvakantie blijven in het onderwijs de geldende coronamaatregelen van kracht om de viruscirculatie in te dijken. In deze update lees je de maatregelen die in beginsel van toepassing zijn tot eind januari.

100% contactonderwijs

 • Scholen, centra en academies kunnen in beginsel tot eind januari 100% contactonderwijs bieden.
 • Blijf maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, indoor speelruimtes …) vermijden.
 • Blijf vaste plaatsen voor de leerlingen voorzien.
 • Blijf permanent inzetten op ventilatie.

Vergaderingen en activiteiten

 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, het oudercomité, bijscholingen, pedagogische studiedagen, teambuildings … blijven tot minstens 28 januari digitaal plaatsvinden.
 • Blijf de aanwezigheid van derden op school beperkt houden. Laat ze enkel toe als je dat als school nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een mondmasker.
 • Blijf je beperken tot de organisatie van activiteiten voor zover je die nodig acht om de leerplandoelstellingen te bereiken.

Mondmaskerplicht
Voor het dragen van mondmaskers volgt het onderwijs de regels in de samenleving: verplicht vanaf 6 jaar (dus vanaf het 1e leerjaar). Een rechtsgrond is voorzien in het federale KB.

Vanaf het 1e leerjaar basisonderwijs blijft – minstens tot 28 januari – gelden:

 • Leerlingen dragen een mondmasker in de binnenruimtes op school.
 • Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Eén- en meerdaagse uitstappen

 • Eendaagse uitstappen zijn vanaf 10 januari toegelaten in Vlaanderen en Brussel conform de regels in de samenleving. Desgevallend kan je gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort, minstens tot 28 januari. Ook hiervoor is een rechtsgrond voorzien in het federale KB zodat de annulatiekosten onder de annulatieverzekering kunnen vallen. Praktijklessen op verplaatsing en stages vallen niet onder deze maatregel.

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023
Op dit ogenblik wordt een inschrijving genomen via een fysieke handtekening op het schoolreglement en het pedagogisch project, conform het inschrijvingsrecht.

Het valt echter niet uit te sluiten dat bij de start van de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 (maart 2022) fysieke inschrijvingen vanwege de epidemiologische omstandigheden niet mogelijk zullen zijn.

Daarom wordt nagegaan of het decretaal opnieuw mogelijk moet worden gemaakt om de fysieke inschrijving op te schorten waar nodig en inschrijven op afstand toe te laten d.m.v. een akkoordverklaring.

6 December 2021

Extra maatregelen in het onderwijs…

Het Overlegcomité kwam vrijdag opnieuw vervroegd samen en besliste verschillende nieuwe maatregelen in te voeren om de huidige zware coronagolf het hoofd te bieden. Tijdens het overleg met de onderwijsminister en de onderwijspartners werd gekeken wat de impact van deze beslissingen op onderwijs was. 

Een overzicht van de reeds bestaande maatregelen vind je hier

Hieronder geven we een overzicht van de bijkomende maatregelen die vrijdag beslist werden en ingaan vanaf 8 december.

Onze school wacht niet tot woensdag 8 december om het aantal besmettingen tegen te gaan. Het virus gaat ook niet wachten tot woensdag om zich verder te verspreiden!

Kleuter- en lager onderwijs

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar

De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. 

Vanaf maandag 6 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op school.

 • Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Onze klaslokalen zijn niet groot genoeg om anderhalve meter afstand tussen de leerlingen te houden. De kinderen zullen hun mondmaskers in de klas dus op moeten houden. Indien nodig zullen de leerkrachten een “mondmaskerpauze” inlassen.

Aanscherping quarantainestrategie leerlingen

Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking.

Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bv. te veel leraren afwezig zijn of wanneer er te veel besmettingen zijn. 

Kinderen die uit principe thuis blijven omdat ze een mondmasker moeten dragen of om vervroegde vakantieregelingen zullen onwettig afwezig zijn.
Als je kind niet naar school kan komen door quarantaine of isolatie, kan je steeds contact opnemen met de leerkracht voor opdrachten en taken. Zo loopt je kind niet al te veel achterstand op.

Het zijn nu eenmaal (onaangename) maatregelen die we moeten toepassen.

Toetsen, rapport en oudercontacten
In het 4e, 5e en 6e leerjaar zullen de toetsen nog voor de vakantie ingepland worden. De leerkrachten zullen een aangepaste planning doorsturen. Zo is het studeren van de afgelopen dagen niet voor niets geweest.

Het rapport zal voor de hele lagere school verplaatst worden naar vrijdag 14 januari. Het online-oudercontact zal plaatsvinden in de week van 17 januari. (De uitnodiging voor dit oudercontact zal u op 10 januari ontvangen.)

Voor de kleuterschool volgt nog een mail met meer informatie over het oudercontact.

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs

Voor alle kleuter- en lagere scholen start de kerstvakantie een week vroeger. 

3de prik voor personeel basisonderwijs

De ministers van Onderwijs en Welzijn nemen het initiatief om het onderwijspersoneel van het basisonderwijs en kinderopvang – die in aanmerking komen voor een 3de prik – versneld uit te nodigen.

Hopelijk kunnen we snel weer naar een normale situatie.

Groeten
Juf Maaike

28 oktober 2021

Aanpassing maatregelen in onderwijs
Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen. Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers – vooral in het lager onderwijs – en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen – ook gezonde – thuis houdt.

De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden. Met name wordt de mondmaskerplicht in het 5e en 6e leerjaar weer ingevoerd en de test- en quarantainestrategie in het basisonderwijs bijgestuurd.

Mondmaskerplicht

 • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november – maar het mag ook vroeger – binnen opnieuw een mondmasker op school. Op voorstel van onze leerlingen werden de mondmaskers vandaag al ingevoerd in onze 3e graad. “Waarom wachten als de maatregelen er toch aankomen?“
  • Als de leerlingen stilzitten in de klas én er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
 • De kinderen zullen zoveel mogelijk buiten turnen. Tijdens deze turnlessen hoeven zij dan geen mondmasker te dragen. Voorzie een warme pull die ze kunnen dragen tijdens de turnlessen.
 • Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. 

Aandacht voor ventilatie

 • Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken.  
 • Gezien de winter voor de deur staat en de klasramen zoveel mogelijk openstaan, vragen we om jullie kind(eren) te voorzien van een extra pull die op school kan blijven of een dekentje dat ze om zich heen kunnen slaan wanneer het te fris wordt.
 •  

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

 • worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen. Kinderen en leerkrachten die nu al opgeroepen werden om zich te laten testen, dienen de reeds gemaakte afspraken na te komen. Zij volgen nog de oude regelgeving.
 • treedt er vanaf 8 november – bij 4 of meer besmettingen in een klas én dit in 1 week – een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze volledige klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.
 •  

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden

 • (Groot)ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun (klein)kind(eren). Blijf bij het afhalen van je kind(eren) niet op de speelplaats rondhangen.
 • Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen steeds een mondmasker binnen het schooldomein. Alleen wanneer het echt nodig is of je een uitnodiging van de school kreeg, kan je via het secretariaat de school betreden. Meld je steeds eerst aan op het secretariaat.
 • Oudercontacten vinden, jammer genoeg, opnieuw digitaal plaats. Alleen wanneer het echt nodig blijkt, zal een fysiek oudercontact op school plaatsvinden.
 • Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen en andere organisaties waar eten en/of drinken geserveerd wordt betekent dit dat een covid safe ticket vereist is. We bekijken de gevolgen hiervan voor de praktische organisatie van de activiteiten van onze school en ons oudercomité.
 
 

1 oktober 2021

Beste ouders,

Vanaf 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht in Vlaanderen, dus ook in onze school.
Het onderwijs in Vlaanderen volgt de regels van de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Iedereen is echter vrij toch nog een mondmasker te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.

Andere voorzorgsmaatregelen zoals voldoende ventilatie in de lokalen en handhygiëne blijven doorlopen. Er zullen ook op regelmatige basis CO2-metingen uitgevoerd worden in de lokalen.

Ook de quarantainemaatregelen worden aangepast:

 • Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden sinds 27 september, deze regels voor testing en quarantaine:
  • Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
  • Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de maatschappij.

Ook voor jullie als ouder hoeft een mondmasker niet meer aan de schoolpoort. Wanneer jij je hier zelf veiliger bij voelt, kan je dit nog steeds dragen.

Voorlopig blijven alleen essentiële derden op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. 
Die inschatting maken wij als onderwijsinstelling zelf. 
We hopen dat ook hier snel nieuwe richtlijnen komen.

Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen.
Blijf met andere woorden voldoende afstand bewaren.

Met vriendelijke groet,

Juf Maaike

26 maart 2021

Beste ouders,

Via deze link vinden jullie de communicatie vanuit het schoolbestuur in verband met de organisatie van de lagere en kleuterschool tijdens de week voorafgaand aan de Paasvakantie.

Alvast bedankt voor het begrip. We hopen deze moeilijke tijden snel door te komen. 
Vragen kunnen jullie altijd telefonisch of per mail stellen. 

Met vriendelijke groeten,
De Boelpaep Jan
Waarnemend directeur
GBS ’t Mierken
02/269.50.17
www.tmierken.be

5 juni 2020

DEFINITIEVE REGELING vanaf maandag 8/6/2020

GEMEENTEHUISSTRAAT

1KKa, 1KKb en1KKC
Groep 1: maandag en donderdag
Groep 2: dinsdag en vrijdag
Beginuur: 8u30
Middagpauze: 12u00 – 12u30
Einduur: 14u45 

2KKa en 2KKb
Groep 1: maandag en donderdag
Groep 2: dinsdag en vrijdag
Beginuur: 8u30
Middagpauze: 12u30 – 13u00
Einduur: 14u45 

3KKa en 3KKb
Groep 1: maandag en donderdag
Groep 2: dinsdag en vrijdag
Beginuur: 8u30
Middagpauze: 12u30 – 13u00
Einduur: 15u00 

1A, 1B, 2A en 2B
Groep 1: maandag en donderdag
Groep 2: dinsdag en vrijdag
Beginuur: 8u45
Middagpauze: 13u00 – 13u30
Einduur: 15u15 

MOLENSTRAAT

3, 4A en 4B
Groep 1: maandag en donderdag
Groep 2: dinsdag en vrijdag
Beginuur: 8u15
Middagpauze: 12u00 – 12u30
Einduur: 14u45 

5A en 5B
Groep 1: maandag en donderdag
Groep 2: dinsdag en vrijdag
Beginuur: 8u30
Middagpauze: 12u30 – 13u00
Einduur: 15u00 

6A en 6B
Groep 2: maandag en donderdag
Groep 1: dinsdag en vrijdag
Beginuur: 8u45
Middagpauze: 13u00 – 13u30
Einduur: 15u15

12 maart 2020

Volgende maatregelen worden meteen genomen als gevolg van de nieuwe richtlijnen:

– Geplande oudercontacten voor de paasvakantie zullen (volgens de richtlijnen) telefonisch verlopen voor kinderen bij wie het dringend is. Voor alle andere kinderen stellen we ze uit tot na de paasvakantie.

– Alle activiteiten (buiten de schoolmuren) die nog voor de paasvakantie gepland staan, worden per activiteit bekeken. De betrokken klassen worden vooraf steeds verwittigd of hun uitstap al dan niet zal doorgaan.

– De wekelijkse leesgroepjes en het spelmoment met vrijwillige (groot)ouders worden tot het einde van deze maand geannuleerd.

– Voor de kidsparty wachten we op verdere richtlijnen vanuit het schoolbestuur.

10 maart 2020

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we alle activiteiten die nog voor de paasvakantie gepland staan per activiteit zullen bekijken. De betrokken klassen worden vooraf steeds verwittigd of hun uitstap al dan niet zal doorgaan.

De wekelijkse leesgroepjes met vrijwillige (groot)ouders worden tot het einde van deze maand geannuleerd.
Voor de kidsparty wachten we op verdere richtlijnen vanuit het schoolbestuur.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen? 
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.
Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders?

6 maart 2020

Wat onze school nu moet doen…

 • In Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht. Je hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen, ook al zijn er signalen van ziekte. Je wordt gecontacteerd als je maatregelen moet nemen.
 • Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven. Stel ouders en leerlingen daarover gerust.
 • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de school. Zij contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling.
 • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.
 • Blijf de preventiemaatregelen toepassen om het risico op besmetting in te perken, op school én thuis.

Alle info vind je verzameld op de website van Onderwijs Vlaanderen.

3 maart 2020

Er zijn signalen van besmetting in andere scholen. Wat betekent dit voor onze school?

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.
De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen.

Wat verandert deze besmetting voor onze school?
Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?
We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.
De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Wat kan je als ouder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen
Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen  geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

2 maart 2020

UPDATE – Coronavirus

Vandaag doken nieuwe coronabesmettingen op in ons land. Er is geen besmetting in een school vastgesteld. Overheden en gezondheidsdiensten doen wat moet. Het is niet nodig om scholen te sluiten. In deze update lees je de huidige richtlijnen en preventiemaatregelen.  

Wat kan je preventief doen?

Met deze preventieve maatregelen kan je verspreiding van virussen voorkomen. Moedig personeel en leerlingen aan om ze te blijven volgen, op school én thuis.

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 8. Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele zin.
 9. Verlucht en poets op geregelde tijdstippen de lokalen.
 

Wanneer moet een leerling of leraar thuisblijven?

 • Leerlingen of personeel zonder ziektesymptomen moeten naar school en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.
 • Leerlingen of personeel die in een hoogrisicogebied zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om ze thuis te houden.
 • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de klas en halen de ouders ze op. Zij contacteren de huisarts voor opvolging en behandeling.
 • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.
 
 

1 maart 2020

Beste ouders,

Morgen starten de scholen in Vlaanderen na de krokusvakantie opnieuw met de lessen. De overheid volgt de situatie met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus op de voet. Drastische maatregelen, zoals de sluiting van scholen, zijn tot nu toe niet nodig.

Onze school zal dus open zijn op maandag 2 maart. Iedereen die niet ziek is, wordt gewoon op school verwacht.

Graag geven we verder nog wat bijkomende info mee over de maatregelen die je kan nemen om besmetting te voorkomen.

Maatregelen om besmetting te voorkomen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek, omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) de handen met water en zeep (speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat).
 • Hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven of het gezicht aan te raken.
 • Wie naar een hoogrisicogebied op reis is geweest, moet in het bijzonder waakzaam zijn voor symptomen en zo nodig contact opnemen met de huisarts voor verdere opvolging en behandeling.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Wat doet onze school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid.

Wie koorts, keelpijn en hoofdpijn krijgt en begint te hoesten, blijft thuis en raadpleegt een huisarts. 

Wie ziek is, blijft dus thuis! Het doet er dus niet toe of je in een land geweest bent waar gevallen gesignaleerd zijn.

Als een leerling op school ziek wordt, dan verlaat hij of zij de klas en worden de ouders opgebeld met de vraag om hun kind onmiddellijk op te halen en contact op te nemen met de huisarts. Hou onze school zeker op de hoogte van het onderzoeksresultaat.

Meer informatie?